Verslag Algemene ledenvergadering 21-02-2018

Volkstuinvereniging Runderweg Lelystad

Verslag ledenvergadering vtv “Runderweg” van 21 februari 2018

 

Aanwezig zijn: 16 leden incl. het bestuur.

 

1. Opening.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en spreekt zijn teleurstelling uit over de bescheiden opkomst. Hij memoreert in het kort enkele gebeurtenissen uit het afgelopen jaar en de recente aanschaf van een container en twee pompen die binnenkort geplaatst worden. Deze container zal de functie van de Driesprong overnemen en tevens dienen als opslagruimte van bezittingen van de vereniging. Ook uit hij enige ideeen over mogelijke verbetering van de aantrekkelijkheid van het complex.

 

2. Vaststelling agenda

Er zijn of worden geen aanvullende onderwerpen ter bespreking voorgesteld.

 

3. Ingekomen stukken/mededelingen

Mevr. Artz, heeft laten weten dat zij bij nader inzien zich toch niet beschikbaar stelt als bestuurslid. Verder zijn vier berichten van verhindering ontvangen.

 

4. Verslag ledenvergadering van 24 febr. 2017.

Dit geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt conform vastgesteld.

 

5. Jaarverslag bestuur over 2017

Geen opmerkingen.

 

6. Verslag tuincontrolecommissie

Kennis van genomen.

 

7. Financieel verslag

De penningmeester uit zijn waardering voor het feit dat de vereniging hem het vertrouwen heeft gegeven deze functie te vervullen. Ook complimenteert hij de dhr. van Loon die hem bij de overname heeft bijgestaan en voor de wijze waarop deze de documenten e.d. heeft ingericht. Hij geeft een uitvoerige toelichting op de overzichten van het afgelopen boekjaar en merkt op dat een eigen boekhoudprogramma ev. toekomstige overdrachten gemakkelijker kan maken. Hij voorziet in de nabije toekomst dat de financiele positie tengevolge van recente investeringen en stijgende lasten, dusdanig verslechterd dat een pachtprijsaanpassing c.q contributieverhoging noodzakelijk zal zijn. De huidige positie niettemin kan nog als gezond worden beschouwd.

Verder deelt de penningmeester mede dat het bestuur overweegt een incassobureau in te schakelen indien tijdige betaling van de jaarlijkse nota voor pacht en contributie achterwege blijft!

Gevraagd naar de aankooprijs van de container (1900 euro) en de door de penningmeester genoemde normen voor afschrijvingen, wordt gesteld dat er vanuit mag worden gegaan dat de levensduur van een container maar ook van de te plaatsen pompen op tenminste 10 jaar mag worden gesteld; de afschijving kan daarop worden afgestemd. Voor machines (bosmaaier, motorzaag, spuit) gaan we uit van 5 jaren.

Ook wordt een vraag gesteld over het zgn. wegenfonds. Uit het verleden is gebleken dat de weggedeelten tussen de vakken A en B en tussen C en D met enige regelmaat onderhoud behoeven en dat dat dure maatrgelen zijn (minstens 1000 euro).

Het bijstellen van de tuingrenzen in vak C ( het vak van de tuin die niet bestaat) wordt ondoenlijk geacht omdat hiervoor een aantal (kleine) grenscorrecties moeten worden uitgevoerd. Wat we kunnen doen is alle tuinen in dit vak op te meten en indien deze te zeer afwijken van de normale maat (1 are of een veelvoud daarvan) dit voortaan met de pachtprijs te verrekenen.

Met applaus van de aanwezige leden wordt het financieel overzicht en de daarbij verstrekte toelichting goedgekeurd.

 

8. Verslag kascontrolecommissie

De leden mevr. Visser en dhr. Dijkstra hebben de financiele administratie gecontroleerd en stellen de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen.

Hiervan wordt met voldoening kennis genomen.

 

9. Benoeming leden kascommissie

De beide huidige leden hebben door omstandigheden 2 jaar deze functie vervuld en treden dus ook beide af. We willen echter wel weer naar het systeem toe dat ieder jaar één lid vervangen wordt door een nieuw lid. Als nieuwe leden stellen zich beschikbaar de heren Subhas Sing (241/242) en van Loon (217a/229).

 

10.Bestuursverkiezing

Kort voor deze vergadering heeft mevr. Artz laten weten dat zij zich wegens drukke werkzaamheden niet beschikbaar stelt voor een bestuursfunctie.

Er is dus ook geen gelegenheid meer geweest voor het bestuur om op zoek te gaan naar andere kandidaten. De voorzitter doet daartoe een oproep naar het kleine aantal aanwezige leden en ofschoon dhr. Rodjan zich hiervoor spontaan beschikbaar stelt is dat helaas (nog) niet verenigbaar met het feit dat hij deel uit maakt van de Cie. van Beroep; in art. 15 van de statuten is dat aldus omschreven.

Dhr. R. Anroedh, lid van de tuincontrolecommissie, wordt bij acclamatie benoemd tot lid van het bestuur.

 

11. Tuincontrolecommissie

Een permanent tweede lid is hiervoor nog niet beschikbaar. Ten dele wil mevr. Artz hierbij wel meelopen en voor een ander deel verklaart mevr. Visser zich bereid met Robby Anroedh mee te lopen.

 

12.Overige onderwerpen.

a. Boeteheffing.De voorzitter geeft aan dat het hier niet alleen gaat om het heffen van een boete als tuinders de randen buiten hun tuin (laten) bespuiten (de strook van 20 cm die in art. 1, lid 4 van de tuinregels is vermeld). Dhr. v.d. Linde merkt hierbij op dat hij soms hinder ondervindt bij het maaien van paden omdat tuinders van die strook bijna een slootje maken waarin hij met zijn machine blijft steken! Het is ook de bedoeling een boete van 20 euro op te leggen indien bij de tuincontrole geconstateerd wordt dat onderhoud van de tuin in gebreke blijft en de waarschuwing die daarvoor gegeven wordt niet ter tijdig harte genomen wordt. Indien men vervolgens nog steeds in gebreke blijft, volgt een tweede waarschuwing gevolgd door boete van 30 euro en werkt ook dat niet dan volgt royement.

De aanwezigen stemmen met deze maatregel in.

 

13.Rondvraag

 

Afrastering.

 

Dhr. Pot wil graag ter voorkoming van diefstal e.d. langs een deel van zijn tuin een afrastering van 1,50 m hoogte plaatsen. Dit vergt aanpassing van het h.h.reglement (daarin hanteren we als max. de hoogte van 1 meter). Besloten wordt dit verzoek in samenhang met voorgenomen aanpassingen in overweging te nemen; immers er zijn op het complex meer situaties waar hoge afrasteringen geplaatst zijn. Afgezien van de vraag of zo’n maatregel effectief is, wordt verder opgemerkt dat het zicht op tuinen door plaatsing van dergelijke hoge hekken etc. er niet fraaier op wordt. Men moet zich ook realiseren dat leden van de controlecommissie en ook de NVWA toegang tot de tuinen hebben.

 

Container.

 

Dhr. Rodjan verzoekt de container een andere plaats te geven; met hem zou onvoldoende overleg zijn geweest alvorens tot plaatsing over te gaan en hij zou er hinder van ondervinden bij het beheer van zijn tuin.

De voorzitter verklaart waarom voor deze situering is gekozen. Dit was naar het oordeel van het bestuur de meest geschikte locatie (in de buurt van een lichtmast en vanuit de zorgboerderij heeft men er enig zicht op). Niettemin wil hij e.e.a. wel opnieuw bekijken.

Dhr. van Loon merkt op dat hij het wel zo elegant zou hebben gevonden als de leden geraadpleegd zouden zijn alvorens tot aankoop van een container en dus tot een grote uitgave te besluiten. Ofschoon het bestuur een zeker mandaat heeft als het om besluiten en uitgaven gaat, was het z..i. in dit geval op zijn plaats geweest als dat eerst aan de leden zou zijn voorgelegd. Ook voor de aanschaf van de bosmaaier was dat op zijn plaats geweest. Het is immers niet alleen de aankoop maar er dienen ook duidelijke afspraken te worden gemaakt over beheer en onderhoud van met name machines; hij dringt er op aan dat dit goed geregeld wordt. In principe kan ieder lid de bosmaaier lenen en gebruiken bij verwijdering van te weelderige begroeiing langs de bosranden.

In aanvulling hierop merkt de voorzitter op dat uit ervaring gebleken is dat huren van machines als motorzaag en bosmaaier ook prijzig is en dat men daarvoor tot nu althans telkens naar Dronten moet.

 

Wateroverlast blok B

 

Op dit deel van het complex ondervinden sommige tuinders nog steeds overlast ofschoon zo is gebleken dat de drainage naar behoren functioneert. Deels blijkt op dit deel van complex een laagte te zijn ontstaan en het lijkt er dan ook op dat opbrengen van grond kan bijdragen aan de oplossing. Het bestuur is in overleg met de gemeente over de aanvoer van grond die bijv. elders overbodig is.

 

Plantentuin

 

De voormalige plantentuin is in zijn geheel verhuurd.

 

Niets meer aan de orde zijnd, sluit de voorzitter om 21.15 uur de vergadering.

 

De secretaris.